Skip to main content

Full text of "Ceaċta sgoile"

See other formats


Sanctioned by the Commissioner» to* &«r**w* Us*. isasf CeACCA 

ssoite euro a hAon 

peATDAtl 6 CAtAlH 
«8> Ocwfoiiiéi: OroeAC-ftif «a héipeAtin, 
CeótiAntA, ffcOSTON COLLEGE LiBR 
'JBB KffiKUT HILL. M Sanctioned by the Commissioners for School Use 

ceACCA ssoile chid a hAon peADAti ó CAtAin 

■oo sgnlot) 8th EDITION. 

^STON COLLEGE LIBRABY 
IESTHUT HILL, MASS, 

muirmteAn "OottAtvo. ceo., -oo 6to-t»uAU Preface. The lessons in this book are arranged on a gram- 
matical basis with a view to enable the Teacher 
to lead the child-student, step by step, from the 
most elementary forms to a scientific grasp of 
oral and written Irish. In each lesson some new 
feature is introduced. This is to be found at top 
of lesson. In order that the lessons may be 
thoroughly understood it is essential that they be 
given first orally. The objects, or pictures of them ? 
required for these oral' lessons, are to be found in 
most schools. The pupils should be got to per- 
form the various actions suggested by the lesson 
taught. 

Not until the pupils can answer readily and 
intelligently the oral questions bearing on each 
lesson should they be got to read it. Most of the 
sentences have been formed so as to admit of a 
number of questions on subject matter being put 
to pupils. Such questions need not be gives 
until the lesson has been read several times. 

p C, Scheme of Lessons. 

LESSONS ~_ PAGE 

1-6. Names with assertive verbs .. I 
7-10. Position of persons and objects, mr* 

an, Aft An, A5 Án, pá'n . . .. 4 

11. Further use of aj\ and as 7 

12-13. Adjectives used predicatively . . 8 
14. Adjectives used attributively with 

masculine nouns . . . . 10 

15-16. Verbs .. .. .. ..II 

17-20. Prepositional pronouns from 45, Ap, 

te, pi . . . . . . 13 

21-26, Aspiration . . . . . . 16 

27. Past tense of verbs and use of particles 

causing aspiration, aj\, nioft, tiift, 
•00,51^ .. .. ..22 

28. Use of words and prefixes which cause 

aspiration ; emphatic form of pre- 
positional pronouns derived from 

*5 23 

29. Simple prepositions which cause 

aspiration . . . . » . 24 

30. Simple prepositions which do not 

cause aspiration . . 25 y\ SCHEME OF LESSONS. 

31. Prepositional pronouns derived from 

■00 and ó . . . . 26 

$2. Use of Axr\At, arniii$, i?TS4c, ifcig .. 27 

33. Use of 1*01^, 45 trot 50 "oui, ,05 reacx 

o'n . . . . . . . . 28 

34. Masculine nouns with adjectives .. 29 

35. Feminine nouns with adjectives . . 30 
36-38, Adjectives, comparison of equality, 

superiority, and inferiority *. 3^ tvs^jgKP ^y>ysxt3«^^ $ % 
VOWELS. 
CaoI 


VA'Od : — 
Á Ú 
1 ? 


ge^tt :- 
A U 
e i 
CONSONANTS. 
t> 


c 


T) 


P 


5 


i 


m 


n J 


P 


n 
s 


C tl 


SOUNDS. 

Vowels and Consonants combined 

SEE 

BROAD 
SLEND 


ER 


AX) 


Ot» 


Ht> 


ét> 


ft) 


At) 


Ot> 


tJt) 


eo 


1D 


X)A 


X)6 


t>i3 


tig 


Of 


t)A 


too 


t)U 


tie 


01 


*5 


05 


«5 


65 


& 


A5 


05 


«5 


eg 


15 


5^ 


5<5 


5ú 


5<5 


5T 


Z& 


50 


5« 


5© 


51 Note. — The other consonants can be taught 
in a similar manner. 

COACC I. 
pót) 


clog 


TlAUA 


COUA 


t)0|VO 


t>AttA 


t)AP 


AfAt 


CAU 1f fCTX é. tIT CtOg é- 1f CÓUA 0, 
til tIAUA 6. 1f t)0|VO 6. Ail tMttA é? 
til t)ÁX> é. 1f CAU 6. Atl AfAt é? HI 
AfAt, é. CéAjVO é ? If CAU é. ' 


ceAóc IL 
t>ltó5 


f51<M1 cd 


t)0 


5ti3n 


ceitie muc 


ftAC 


f^t 


53 cor 


DOf 1f t>ros 1 ir T51AH f. Hi cewe f. 

ir sttin t. nt riAc í. CéAtvo í ? if 

t>0 i. An en T ? fli cfl í. 1f muc i. 

tiíséí. ir r^t í. An cor t? moor*. 

C6AÓC III. 
tinA 


P^IT) 


reA|\ 


trial fie 


Corner 


t>e><vn 


Áme 


Afiu 


Baffin 


feo 


fin 

1f ui3 iitiA. TIT ct3 TTIÁi|\e. An utJ 
Áme ? tit mé Áwe. 1f mé VhiA. 1f 
ct3 p^ix). fH ut3 Comáf . An uu A|\c ? 
tli mé Ajic. 1f trie Pai-o. 1f pe^f. é 
feo. if t>e^n í fin. An peAfi é feo ? 
tli f e^|i é fin. 1f 5<xfút\ é. COACC IV. 

Caiu apTn pe^nn cáfiua 
flófiA t)0fC4 páipéA^ cup^n 

if T feo CÁ1C. 1f f fin tina. An f 

feo notta ? Hi hi fin nojva. if t pn máifte. An Dgjvo é feo ? tlf Do?ra 

é riti. ir r^ot é. céAtvo e rm ? ir 

fe^tU é. An p^rpé^ti é feo ? tlf 
pÁipéAjt é fm. 1f CAjtuA é. An cipín 
£ fw ? -^M cipín é fin. An t>0fO6 
6 ? tlí pe^nn é. 1f cupÁn é. CBACC V. 

céAT) fjtón otvoós ptnnneóg 

méA|\ CitíAf CA1tC 

1f ué^vo í fin. Tlí méAfi f feo. if 
o|\T)05 T. * CéAfiT) peo ? 1f 5|UíA5 í 
nn. An f 11115 í p^ ? tlT ftnig 1 fm. 
1f f |\ón T. tlí f tíit T. An cttí Af í f^o ? 
1f cttiAf í fin. An ptnnneós í reo ? 
tlí ptnnneóg f pn. 1f teiuw T. til 
teicit\ í tm 1f caiLc í 

C6AÓC VL 
t)tl1T>éAt 


tAmpA 


ujtUtt 


CAfllf 


toáiffn 


pfopA 


ITIÁtA 


cfthfsín 


An U-Af At 


An u-tiAn If é fin An páipéAtt. tlí tté fin Ati 
btnTDéAt. CéAj\"o é fin ? 1f é fin <\n 
cupán. An é fm An tAtnpA? flí né 
fin An uxmpA. 1f é fin An cAftftt. 1f 
é fin An tx&fín. Hi tié fin An qt uif gfn. 
An é fin An triAtA? 1f é. An é fin 
An t)Of ca ? tlí tié. CéAjVo é ? 1f é 
fin An píopA. An é fin An u-Af At ? 
flí tie fin An u-Af At. 1f é fin An u-udn. 
1f é fm An u-uttuty- ceAóc vii. 

mf An. 

JOS An f ót) wf An ueme. Hit An 
peAnn mf aíi cerne, n f6 mf An m#L4. Hit ah fcofCA mf An rn^tA. 
Cá An cipin mf ah teicifL An é ^n 
cÁfiuA &c& mf An teiui|t. tIT né. 
1f é An cipin aca mf An teiuifi. An 
é An peAnn ac£ mf av\ tHAtA ? 1f é. 
An e An cau auá mf An tnfgep th 
né. 1f é An cupAn aua ^nt\. ceAcc viii. 

A|\ An. 

UtU fUOl H1AH36 An u-A|\Án 

CÁ An tAmpA A|\ All UfOA^. tlit 
fé A|\ An fUOt. CéA^T) ZÁ &\\ An 

fuOt ? CÁ An t>uiT)eAt Agtif An t)Áifín 
Aguf An cupAn Ajt An fuOt. ZÁ An 
cá]\ua A|i An A]\An Agtir uá An u-AfiAn 
A|\ An mÁtA. An í An fgiAn auá a|\ 
An mAtA ? Hi Hi. An é An cupÁn 

AUá " A|\ An U|\Láj\? tit tie; If é All LAtnpA AUÁ A|\ ATI UJ\Lá|V. Hí Af, Atl 

nr<MDe azS An cÁ|\r<\. 1f aj\ ah Af\án 

ceAóc IX. 
as An. 


T>OfAf 


CApAtt 


tnín 


SAtlUdl tmn 

t10f 

c^ no|tA as ah , oot\Ar Agtir ca 

tnAifie as An ueme. Hit Corner as 
Ati ueme, ua fé Ag An fuót. C6 ua 

A5 AH T)Ot\Af? CÁ tlÓfA A5 An 

DOjlAf. An T AUá A5 All fUÓt ? flí llí. 

1f é ConiAf aua as An fuót. Ati 6? 
If é. An é pn An cap Alt as An 
oojtAf ? tli tie. 1f é fin An u-AfAt. 
1f é fin Ati 5 Ant) At as An tmn. CÁ 

An CAU A5 ATI DtH1 Agtif CÁ All U-AfAt 

A5 An Uor. CBACC X. 

ZÁ Ati pÁipéA]\ fa tlófiA. ZÁ An 
bofCA A|i An ti|\tái\ pa'íi fuót. Hit 
fé pá'n ttiAtA. CéAfeo u^ FÁn 
triAtA? Cá peArm Agtif pAipéAfi 
Ajtif cipín f a n mAtA. Ca aíi cd|U;A 
pá'n tAmpd. tlít fé pá'n *oo|\Af, 
Cá AtvuUJ f^'n ueme Agtif ua aíi 
f5iAn pd'n Viaua. An í An f giAn aua 
pá'n ueme ? tlf tif. 1f é aii uti3 aua 
pÁ'n ueme. An pa n mAtA &c& An 
bofCA? Hi pá'n mAtA auá An tDOfCA. 
1f f^n fcót aua fé. ceAóc xi. 

AfL AJ. 

Conn ocjtAf piAn A5 CAmnc 

CAipTn ca|\c as <3t im 

t)|\05A cinneAf Ag ot>Ai|t CAitfn 
tiAtn 

CA CÓCA A]\ UnA Agtíf UÁ ÍIAUA A|\ flÓ|\A. tlf CAipfn AU^ Af\ Aj\U. tlft 

bfiógA Afi Áme. <CÁ toof ca aj; ComÁf. 
tlí uéxvo aua A5 tiAtn. tlít peAnn nÁ 
pAipéAfi Ag Conn. CÁ A|\An Ajtir im 

A£ niA1t\e. CÁ OCflAf Afl AflU A5Uf 

uá UAjtu A]\ tiAm. Hit umneAr Att 
tlriA. Ca An CAHín aj CAmnu Ajuf 
cÁ An 5Afí3t\ as Ot. ZÁ Pai*o aj 
ObA1|\. CÁ piAn A|\ A|\u. ceAóc XII. 

h&n T)6A|\5 bBAJ ^ e 

5U\f pAT)A rnófi SOfir 

50|\rn seAjifi j:uAfi *oonn 

CA At1 DAttA t3A11. tlít An CÓUA 
t)An. Za ati pÁipéAfl 5tAf. tlít fé 
SOfstri. tlít An cÁf\UA T)eA|\5. Ca aíi 
peAnn ^a^a. Hit An cipTn fat)a. Ca 
fé seÁt\|\. tlít An peAnn 5eÁt\t\. CÁ ah cAkta t>eA£. Hit fé Hión\ <CÁ ah 
c-untAfi mójt. ZÁ ah ceine ce. flit 
ah ctti ce. C<£ ah tA piA-H. . flit ah 
5onc t»&A5. CA fé món Agtir star, 
An é ah oaUa acá "oe-dns ? tti ^ 6 - 
1f é Ati cáhca acA 'oeAng Agtir if 6 

Aíl t)AttA AUA t>AH. CA Atl pí Op A 

■oonn. ceAcc xiii. 

géAn Ajvo ^An °5 

ttJAot ífeAt CAtn feAii 

cttom •oeAf gtAti tÁi"oi|t 
éA"ounom tA5 

1f í fin Atl rsiAti. ZS fí géAtt. tlfl 
fi niAot. Ca ah ponx) cnotn. flit ah 
cáhua cnom. C^ fé éAT)ut\om. CÁ 
ah •oottAf Anx>. flit fé ifeAt. CA ah 

fCÓt ífeAt. CA AH t)VHT>éAt tAH. CA 
AH HIAI-Oe CAHl ASUf CA <mi choat 10 

SUvn. ZA ConUf 05. flit fé feAn. 
ZÁ tmneAf Af. tínA Aguf nit fí tAi*oif . 
ZÁ fí íaj. 1f t)eAf An cijt T, éif e. 
An 6 An cup^Sn aua tan ? tli He. 1f 
é An tDtn-oéAt aua Lán. An é An fuót 

ACÁ Á\KX) ? Hi tie. 1f é An t>AtlA AUÁ 

iivo Aguf if é An fuót acá ifeAt. C6AÓC XIV. 

C4 An mAit)e f at)A Afl An tifLát\ 
A^tif CÁ An niAiT)e 5eAt\|\ Af An fuót. 
1f é feo An toofCA tnófi A^tif if é fin 
An toof CA t)6A5. C<S An piopA x)onn 
Ajjtif An pAipéAf Mti mf An tn^tA. 
tli He fin An cupÁn gtAn. 1f e fin 
An tmiDéAt tán. CÁ An peAtm T>eAtt5 

AgUf An CÁ1({Z& stAf f A J n fUÓt A^ttf 

cá An cipín t>eA5 fá'n Haca Átvo. An 
Atv Aju; aha An coca go^m ? Hi An 11 Ajtc &cá &r\ cóua sotttn. 1f Aft ttArn 
azá fé. An é fin An CAffl|t cttottt ? 
tli tie. 1f 6 fin An cAfi3|\ éAT)uitom. 
11 í tie fin An t)0|\Af ífeAt. 1f é fin 
An DO^Af At\x>. ceAóc xv." 

Dún T)^nCA tottif t>t\tíTe 

pOfgAH pOfSAttUe tWAlt tmAttxe 
tAf tAfUA gtAn gtAnUA 

T)i3n An t>ofiAt\ ZÁ An DoitAf 
tnincA. , £°r5Att An teiutjt. CÁ An 
tetutfi p°r5Aitue. An é An m£tA au£ 
pofgAitue? tlí Hé. CéAtiT) uÁ T)i3nuA? 
1f é An DottAf au^ "cmnuA. ÍAf An 
cipTn, a tlOjtA. ZS An cipin tAfUA. 
bjtif ah tn Ait)e. CÁ An mAtDe t)|tif ue. 
An é An fuOt au^ t)|tifue? tli tie. 
1f é An mAi*oe auá Djtifue A^uf if e II An cipín &cá tAfuA. 5Uvti ón txaiffn. 
CÁ An UÁipn stAnuA. CÁ An coi^\ce 
buAitue. CBACC XYI. 

teA5 fgót t>Amne pion 
Uon rs^At) tufge cutAn 
jvmne 

L\f An apTn, a ÚriA. T)o tAf tin a 
An cipin. tliofi tAf p An tArnpA. Af\ 
tAf fi An ueme ? ttioj\ tAf. A Ai|\u, 
teA5 An fuOt. T)o teAj Aj\u An fuót. 
A|\ teA5 fé An t>o|Vo? t1To|\ teA$. A 
ttófiA, Uon An cup An te tnrse. 
CéAjvo T)0 jimne tlO|\A ? T)o Uon p 
An cnpAn te W5e. Cé Uon é ?. 
T)o Uon t1ót\A é. An te pon do lion 
pi An cup An ? tli te p on -oo Uon fi 
é. A|\ Uon ft An tovn-oéAt te t)Amne ? IS 

tlíoti Vfoti. X)o fgtiAt) Com^f Ati 
u-ufttatt A^tif t)0 f50t ttláitie An 

uutAn. COACC XYII. 

a^aiti asau Aige aici 

1f é fin Corner A^tif zá pfopA T)eAf 
A15C 1f 1 fin tJtiA Agtif uá tnátA 
m0|\ aici. An rnÁtA toeAg au^ aici ? 
til rnátA toeAg au£ aici. c ^ t)OfCA 
Agtif cipTn a^aiti. Hit t)OfCA nA 
cipin asau. Ca peAnn A^uf pAipéA*\ 
asau. CéAjvo uá ajac ? CÁ peAnn 

A^tJf pÁipéAjt AgAm, Agtlf UA bOfCA 

Aguf cipin A5AC. An 1 pn t5nA ? 1f 
í. CéAiro ua Aid mf An rriAtA ? C^ 

pAipéAfl glAf Agtlf CÁ|\UA rnÓJt A1C1 

mf An mÁtA . An A5 ConiAf aua An 
mAtA? tIT Ai^e. tf as ÚnA auá fé. 
An Ag tin a auá An pi op a ? tli aici. u 

C6AÓC XYIII. 

ofirn ottu Aifi tii|\|ti 

t>t\ífue f|\iAn c£|\t\ otAnn 

t)ónA 

CÁ p^iT) as ah T)0|tAf A^tif cá 
cóua tnójt A1|\. An CAipin aua ai|\ ? 
Hi CAipin aua Aifi. 1f ' f 1tl UnA ^5 
<mi ceme. CeA^x) ua tn|\|\i ? Ca 

5l3t1A T)6A^5 AJUf tlACA T)eAr Ul^l. 

CÁ t)óriA t>Ati o|\m. A Ai|\u, uá tDfiífue 
5eAj\f\ o|\u. Hit t3|\Tfue geA^n o|\m. 
CÁ bjtTfue pat)a ojim. Ca f|\iAn aji 

ATI AfAt. tit CA^fl AU^S A1j\. tilt 

5ftuA5 A|\ An tiAn. Ca otAnn aij\. 

CA tlAUA AJUf t)|\05A OJtITl. Hit V.AUA 

ceAóc xix. 

Uom teAU teip téi 

cnAipe tnofiAn 

1f te ComÁf An peAnn. Hi teif An 15 

Dtn'oéAt. tf te HójtA An n&uA t>án. 
tlT téi An CAipfn. An te Corner An 
tiAUAtxán? tlí teif. Céteifé? 1f 
te tlóftA é. An téi Ati peAnn ? tlt 
téi. 1f tiotn ah cóua Agtif An cnAipe. 
1f teAu Ati fsiAn Agur An t)iofián. 
An tiom An f^iAn ? 11 T teAC An 
teAu ^n cnAipe? 11T uom. 1f teAU 
é. An te Corner An rsiAn ? 1f teij\ 
1f te HOjtA An toofCA 50|\tn. An téi 
An teian ? tlT tei. 1f teAU í. CBACC XX. 

ptjfri j?uu pAOi 

Cá Conn as &n T)OfUf Agtif u£ An 

p^ipéA|\ fA01. An é An t)AttA AUÁ 

f aoi ? tlT né. Cá An bofCA fa n 
fcót Ajuf ua An cáfiuA t)eAfV5 purn. 
Ca An rriAtA pnu, a Ai|\u. An é An 
fuót aua ftfrn ? tlí tié. 1f é An If 

eáfiUA -oe^tvs al<£ ftic. An 6 an 

t>oivo au^ pi3u ? tit ne. CéAjfo ca 

p3u? Cá An mátA fúm. ZÁ An 
ct\flif5ííí Afi An fuót Aguf uá An 
cojtCAn pAOi. Ca CAfút^ T^'n f u< *- 
Aguf ca An fuót fum. ceAóc xxi. 
t>. rh. 

mo t)ofCA t)o r>tnt)éAt t)io|\An 

A t)OnA A tDjtÓJA teAt)Afl 

b|\iAn ITIáfiuAn An ftftnt lArii 

1f é fin bjtiAn Ajuf c^ a DOnA aij\. 
An t>pnt a rhAtA A1|\? Hit. C£ 
m^i|\e as An x)0|tAf. Hit a t>ttó5A 

t!1f\f1. C£ A tTIAtA A^tlf A tHOflán 

Aici 1 r\'A tAitii. 1f é fin mo ttofCA, a 
£)f iah, Agtif if é fin xdo t)tnx)éAt. Hi 
tii fm mo X)}\ó£. 1f i fin mo t>of. An 17 

é fin x>o t>ojvo ? Hí tié. íf é f in mo 
t)io|\Án. An ftptnt tx> t,eA&A|\ in T)o 
tiiAtA, a tt!Ai|\e? tlít, u£ fé m mo 
lAirh. A tfl AjtUAin, ca ttptnt t)0 ttAiffn ? 
Ca me r>^ifTn mf An ueíne. C^ a 
tiiAiDe t)|tif ue AgtJf cá a rhÁtA 'othrcA. ceAóc xxii. 
s t 

tno fúit t)o fjtón a 'ftSifce A uífi 
fpeAt fsiot)ót . fsiUiri5 CAtAoi|\ 
uoa CAt)5 SéAirmf UAttAiji 

A ÓéAtntiif , An í fin *oo fuht ? tlí 
tií fin tno ftnt, ; if í fin mo ff\ón. 
CAt)Aitv t)o ftAU T>o SéAtrmr, itiaV é 

T)0 t01t é. TOO tug ff A ftAU T)0 

SéAmtif. An ttyvnt *oo fuit uwn 2 
a tomÁifV 18 

flit mo ffiit arm. Cá mo f\SL cmn. 
pA5 cacaoi|\ as An ueine, a Cai^s. 
Ca mo ftíifce A5tif mo fpeat m 
mo f5iot)0t. CÁ mo fgiAn Agvif 
mo rsitung as niAi|\e. A ftlAifie, 
An í feo T)o cífl? 1f T. Ca Id pint 
ComÁf as 'out? CÁ fé as *out 50 
béAt An ÁtA. CBACC XXIII. 

P 

mopOCA T)Op1CUl3lfl ApÓCA ApálftC 

uot)AC peADAjt r^eifm t)Ait\t>j\e 

A Pa^iuv.c, ca ftptnt t)0 peAnn ? 
CÁ mo peAnn m mo póCA. An ttptnt 
jtira Ajt bit eite m *oo póCA ? Ca mo 
piopA Agnf mo picuuiji m mo pOcA 
Ffieirm. T)o tAf peADAjt a piopA te 
cipin fottnf. A peAX)Aií\, UO5 x)o 
P^ipéAtt Af *oo Oof ca. Af, CO5 fé 19 

ptrnc Af a póCA ? T)o tóg. Ca mo 
X)6 m x)o p^it\c. A t3Aifit>t\e, pó5 t)0 
pÁipéAfi. A]\ p6% fi a peAnn ? tlío^ 

pOg. An trptllt UOtDAC 1t1 T)0 pfopA, A 

PeAT)A1]t? CA. CAt)A1|t t)0 pÁX)|tA1C 
6. ceAóc xxiy. 
V 

ptAnn píx)eó5 pittéAt) pit 

£Á5 T)0 píOpA Afl All U|\tAtt, A 

£tAinn. T) VA5 £tAnn a piopA Afi An 
Vl|\iAtt. "O'f OfSAlt triAii\e a teAt)At\. 
11iot\ £of5Aii ComAf a pnnneóg. 
T) f as fé a trót) Afi An ueme. Ca a 
fOT) tojufue Anoit\ tlíojt t)|tif fé 
trTftnnneós. ptt ^ PAipéAjt, a 
SeAtrmif. T) ! ptt SéAtrmf a pÁipéAfi. 
Cé -optt é ? T) pit SéAmtir é. 1f í 
fin m^i|ie Agtlf CÁ A pUéAT) -U1|t|\l. 20 An or^m tti'fméAT) ofim ? lift 
T>'íittéA"o one. Cá m'proeós 45 
Comár. T)o fait) ré i. ceAóc XXV. 
t) S 

■oofttl t)t3iT)Tti 5tt3ti 51AU 

T)ótrmAtt bjiigiT) fuit>e feAfArh 
Ca mo ■óíh'oTti in mo X>o\[n A^uf 
ca mo t)ottn tmíiua. Hi aj\ mo gttím 
aca fé. 1f í fin bfiijit) 1 11 -a fwóe 
aj\ An fcOt A^uf if 6 P^ TXtofiriAtt 
1 n-A f^Af Am A|i ah ujttAtt. A tD^Tgi^o, 
ca ttytnt uti ? CÁ mé m mo ftnt>e 

A|\ An fUOt. Agtlf CÁ ttptnt UUf A, A 

T)0mnAitt? Ca mé m mo feAfArii 
aj\ An ujaAjt. Cá TDOrhnAtt cmn 

A^tlf UÁ A tÁtíl Afl A $1Att. T)0 

Wot bjUgiT) a 56. T)o t>i3n ComÁf 

An 'OOttAf. 2i ceAóc xxyi cté cexMiti comnéAt t)|itiitn 
if eAt) ní neAt* aaó aCu 

Ctn|\ aitiaó T)o Co?, a Ctnnn. tlAó 
é fin t)o CeAnn ? tlf fté, aCc mo cof. 

An A|t t)0 CeAtltl AUÁ *00 ÓÓUA, A 

CÁ1U ? tIT tieAt), aóu Aft mo t>tuiim. 
ÍAf t>o ComneAt te *oo dpin, a 
Co|tmAic. C6a|vo ua m mo CupAn ? 
Cá bAtrine m t>o CtipAti A^tif UÁ 
tufge in *oo CojtcAti. An aj\ mo 
CeAnn auá mo óAipín ? If eAt>. Ctnn 
•oo CaHc m t)o CtttiifgTn, a Caiu. T)o 
Ctnjt fi a CAitc m a qulifsfn, ZS 
mo Cof óté umn. 22 

C6AÓC XXVII. 

•oo tiTojt a|\ 5ti|\ n^jt 

do CAit níoft seAjt^ ^ t(5 5 
5tj|\ jtAti nÁ|\ p^g nój\ óeAnntn$ 
x>o tAttAifi 5tí]\ f 5|Viot) feACurhAin 

T)o tog SeAgAn awaC a H>iah 
Aj;ur do 5eA|\j\ fé An cipin téi. T)o 
óAiú fé An cipin mf An ueme Ajtif 

X)0 ÓU1JI fé An fglAtl 1 n-A pÓCA. 

Ilíoji geAit|\ fé An pAipéA|i nA níoj\ 
óAit ré mf An ueme é. A|t rorSAH 
fé An teAGA|\ ? tlíojt f ofSAit, nA 
nfofi féAC fé Ai|i. T)ei|t UnA 5ti]t 
giAn fe An ctA|\ miO A5^r 5vi|t t)|\ir 
ré An ÓA11X Aj^r 5tit\ . fS^ot) ré An 
rocAt " 5Aet)it5e n aij\. T)ei|\ r* 
-pjteifin nAjt CeAnntng ré teAttAfi 

béA|\tA Agnr nA|\ tAt)Aij\ re ^s^r 

nÁ|\ rs^oo ré toéAfaA le r^ACurhAin. 
A|\ CeAnntng fé teAt)A|\ 3^ e>ól ^5 e? 
T)o CeAnntnj, Agtir *oo tAttAijt r 6 
gAettitge, 23 CBACC XXVIII. 

Aon T)& An |\0 feAti fA 
AgAin-fA ASAU-fA Aige-fAn Aice-fe 
5ftánx)A AriiAin Ati-'ooriA 50 T>eirinn 

€4 "óá pectin A5 Caí>5 Aguf tiit 
aCu Aon p&<vrn AriiAin Ag Sígte. An 

t)fU1t "Óá rhAtA AgAU-f A, A pAt>|\A1C ? 

Hit 50 T)eitrnri, aCc u^ feAti-tiiAtA 

AgAm. t)í ftAU An -f AT) A A5AÍTl-fA 

aCu -oo t)|\if ComAf í, tlít fí An- 

f AT>A At101f ACC UÁ fí Atl-JGAflfL 1f 

fif-TteAf An píopA ac& A5 CAt>5 aóu 
if 5|\Anx)A An rot) ac aua Aije. Hit 
píopA A|\ tnt Aige-fAn. An Aice-fe 
aua An teAftAft? TIT Aice; 1f as 

Í1Ó|\A ACA fé. Ca feAn-T)t3lT)Tn Ag Atl 

feAn -peAtt Agtif ua feAn-CóuA a^ a 
í>fumr,. Ca CorriAf cmn. An t>pint 
r6 An-x)onA ? tlít fé t\ó-t>onA. 24 ceAóc xxix. 

•oo o ?Á ujté a|\ 
An t>ipmt cóua aj\ Corner? flít 

CÓUA A|\ tomÁf AÓU Uá CÓCA Aj\ 

Caí>5. A ttlÁfiuAin, UO5 An peAnn 
íflÁi^e. tlíojv tóg Síjte An rriAtA 
t)]\i5iT). CAt)Ai|\ t)eoó t)Ainne t)o 

fhÁ1|\e, UÁ UAjtC t!1|t|t1. flít UAj\U 

Aj\ ttlAifie Anoif , T)o rST^íot) CornAf 

A^ pAipéA^ AJtlf D'pAS fé JTA 

ttlAítUAn é. An ttptnt tno óAipín pA 
ttlAttcAn p]teifm ? Hit, aóu ua do 
CAipín pÁ r>ofCA mf An riAtlA. Haó 
r>puit mo óAitc A5tif mo ftAU vuu, a 

6lt)tín ? tlít, ACC UA flAt) f^ ÓAÚAOIfl 

A5 An ueme. X)o ótnj\ ComAf a rhéAfí 

Uflé pott A CÓUA, 25 
ceAóc xxx. 
Af s^ti le 


50 


hitin tit^vó 


AOit)inn ; Z& teAt)Att tnO|\ ^agtMIso Ag 
tllAifie Agtif nit Aon teAttAfi, t)6A5 
.ná tnO]t, as tiAm. T)onA 50 leo^t, 
a tidim, Agtif uá ci3 5An triÁUv 
Ffteifin. €a ocfiAf a|\ An feAn- 
feAtt Agtif 5An pmgmn 1 n-A póCA 
Ai^e. Do tog SéAmtif An coijtce 
fm Af triAtA aua mf An fsiotoót. 
11Í Af COjlCAn a ptiAitt fé é. D'ót 
fé bAinne Af toAifíti. An le ttlAitte 
<\n íiaua nuAt) ? tlT téi ; if te 
b|tí5ix) é. 

1f AOlt)inn *00 t)|\Í51t); Z& tlAUA 

nviAt) Ajuf s^nA *oeA|\5 Aguf pttéAT) 
•out) Aici, git) 50 ttytnt fi gAn t)|\0i5 
Afi a coif. C£ ttptnt Corner Ag t)ut? 
CÁ fé as t)t3t 50 ClJAIttl. 26 ceAóc xxxi. 
■otnc X)6 


T)1 


UA1C UAIÍ) 


UAite •oom 
UAim 

At A1|\ fpAJtAtl gtAC 

bi Corner 5Ati Aij^seAT) Ajuf t)o 
tu% tnife ptmc t)ó. T)o tug triAi^e 
piti5inn ^'titiA aóu nTo|t tug fi ptmc 
"01. Cé tug ah ptmu mnu ? T)o ttij; 
rn AtAifl 'óom é. Ati ttjrtnt, f é a$au 
Anoif ? Hit. Aj\ tOg Corner uaiu é ? 
T)o tós 50 q T)eittiin, Aguf t)o tog fé 
f5iUin5 tiAim pj\eifin. CéA|ro a 
^UAifi titiA ttlAi|\e ? ^Aifi fí punu 
UAite. Cé rhéAX) a puAitt ft 
SéAmnf ? Hi ptiAitt fi piii5itm A|\ 

tnt tJAlt). CAt)A1Jt t)Om T)0 tátTI AgUf 

gtAC An punu feo uAirn. T)o tug 

PÁ-Ó^AIC fpAttÁtl *o'Af\C AgUf 'OO gtAC 
f é UA1Í) é. 27 C6ACC XXXII. 

•ArnAú Amui$ ifceAC ifci$ 

ZS tíófiA &$ mit AtnAC. An é 
tThCeÁt aua ^5 mit AmAó? tlí fté ; 

1f í tlÓjtA AZA &§ T)tlV AtHAÓ. CÁ fí 

Atntng Atioif. An ttytnt fí ^5 mit 
aítiaó ? ílít ; zá fí xxtntng CeAtiA. 
Cá tn^itte as uadúu ifue^ó. An í 
tlófiA aua 05 uodCu ifueAC ? TIT 
hi ; if í ITIÁitie &cá &§ ue^Cu if^e^C- 
CÁ tTlAifie ifui$ ^noif. An t>ptsit fí 
&5 ueAóu ifuexxó ? Hit ; zÁ fí ifui$ 
CexttiA. Cé zá Atrmij; ? Ca HCftA 

Atmng. flAÓ í tlOflA AUÁ 1fU1§ ? tlí 
ftí tlÓjVA AU^ 1fU1$ ; 1f T tlÓflA AU>á 
AtTU11$ AJtir 1f T lTlA1|te AUA 1ft15. 28 C6ACC XXXIII. 

i*oi|\ as "out 50 *ouf Ag ueACu On 

CÁ SeASAn 1 n-A feAfAtti i*oi|t An 
ueme Ajuf An t>ojvo. flit mife 
in mo feAfAtti i*oi|\ An ueme.ASUf 
An t)Of/o aCu rAim m mo feAfAtti 

1T>1|\ An fUÓt AJtlf An DOjtAf. tí)í 

tofíSix) as An ueme, aCu Anoif ua 
ft as mil On ueme^o t)ui An *oo|tAf. 
tlft ff as An ueme Anoif; ua fT ^5 
An T)ottAf. Ca fi as ueACu Anoif 
ón t)0|\Af 50 t)uT An t>ojvo. Hit f í as 
An T)0|\Af Anoif ; ua f 1 1 n-A ftnt)e 
Ajt An fuót. flit SéAmtif as mil, ó'n 
f 50H 50 "ouT An t)Aite m0|\. Ca f é 1 
n-A ftn-óe a|\ Caúaoi|\ 1X>1|\ An tDOjvo 
Agtif An ueme. 29 

COAÓC XXXIV. 

An cfUnfgin >oorm An tmiT)éAt x>uX) 
Atl U-AfAt piA-oAin 

l3i An SAfujt .pónn 1 n«A feAf Atii 
as An T)0|\Ar ÍT10]t. T)o tóg fé An 
cftfnfsin T)onn Agtif T^ót fé DAinne 
Af. t)T An peAjt VÁix)it\ 1 n-A ftni>e 

Aj\ An fUÓt pAT)A. T)o tog fé An 
CAft3|\ cjtom Agtif t>o t)|\if fé An 

tDtlllDéAt T)tlt> A^tlf t)0 teAg f é An 

botvo nuAt) Ajt An ufaAtt 5tAn. Ann- 
fom t)o ctnfi fé An ca|\ua gtAf Agtif 
An páipéAtt 50|\ni mf An niÁtA £AT>a. 
T> T pof5Ait fé An teAt)Att tnn*óe 
AStif T)o tei§ fé pocAt seAttjt. T)o 
Ctn|\ fé tnfje ftiAtt mf An uutAn t>eA5 
A^uf t>Yas f é A|\ ^&n ueme é. TVéifus 
fé 1 n-A feAf Am Agup -o'f éAC fé awaC. 
ConnAic fé An c&p All mit) Aguf An 30 r-Af At pxvóAin as An -ootiAf. t>f An 
tAtnpA trióf, Ajuf An clog t>eA5 Aguf 
An piopA T)onn a|\ An tijOÁft A$uf •co 
feAf fé ofifiA Aguf do t)fiif fé iat>. ceAóc xxxy. 

An tteAn tteAj An ftnntieOg rhóf 
An ttt^S t>tnt>e. 
t!)i An t>eAn tteAg Atmfo mT)é. T)o 
tog fi An fgiAn géAjt A5Uf *oo SeAf^ 
fi An Cai1x t)án téi. T)o caic fi An 
clou gtAf viAite Agtif "oo t>fiif fi An 
ftnnneoj; rh0|t. X>o ftnt) fi Ajt 
CAtAoi|\ tng Annfom Agtif fins fi aj\ 

An fgtJAlt) T)tnt) AJUf X)0 jU\n fi All 

t)f 05 t>tní>e téi. Ca a Lárh cté tojufue 
AJUf uá a cof t>eAf umti triAfi ua An 

t)i fi Atntng mf An fjiobót An US 
CeAtiA. t)f An fP^At CAtn An An 31 

tljttAtt Agtlf T)0 $eAí\jt fT A méA|\ 
tofAig téi. An ftptnt finis CArn Agtif 

"5ftt3A5 £ AT) A >Ut!t) tl1|\|\1 ? Ca, Agtlf 

ca An óUiAf ^eAf tocroAfL CÁ ffón 
•óeAf tMjteAó Ajtif ftht t>eA5 gofim 

<MC1. tll tlT fttl tllÁl^e t)6A5 ; 1f T fW 

ttlÁife rhO|\. ceAóc xxxvi. 

óorh . . ;... te teAtAn fpéijt 

An t>f tnl An ctipAn f eo xnfb ? tlít ; 
uá fé t)An. II aó ttptnt An t>t\ó5 tmt) ? 
Hit; ua ft t)tn*óe. 1f í fm mo tArii 
■óeAf A5Uf if T fin mo Laíti óté. 
Ca mo tArh *óeAf torn vax>a te mo 
lAirn óté. tlít An teAt)At\ so|\m óom 
mófi teif An teAttAfi gtAf. Hit An 
t>o|vo cotii teAtAn leif An tmtAfi. Ca 
An pmnneOg Com ti-Atvo te^ An 32 

DojUf. Hit An bAttA Corn n-<S|\T) 
teif Ati fpéifi. Ca Corner 05. flit 
fé Corn f eAti te t)fUAn. tlít &n CAfi3^ 
Corn ujtom teif An ctu aCu z& fé 
Com ^eA^ teif. Ca An t>AttA Corn 

tl-AflT) teif An T)Of\At\ Hit SeAgAn 

Corn Láitnjt Aguf t)í fé. ceAcc xxxvii. 

X)6n niof txáwe teAtAn niof teitne 
t>eA5 ^iof ttijA AfiT) niof AoifiT)e 
mO|t níof mó mAit niof peAfi^ 

Ca mo tÁrh t>An Aguf r£ An t>AttA 
toAn, aCc ua An t)AttA niof t>Aine nA 
mo tArh. Ca An *oottAf niof Aoijvoe 
n£ An CAtAoijt. CÁ An bojvo niof 
ufunme nÁ An Viaua. An ttptnt ah 
bofvo niof piroe tia An fuOt? Hit; 
aCu uá fé niof 510^ a. CÁ An fgi An S3 

tifof mAoite TiÁ An fpeAt, && nft- ff 
niof puit)e. Ca ah teAt>A|\ t)éA|\tA 
toads, T)eAf Agtif teAtAn, aCu if U15A 
A^tif if t>eife Agtif if teitne ah 
teAt)A|t ^Ae^n^e nA é. 1f mntte 
Ati t)|t05 nS An t)tnt)éAL An fine 
6o$An nA SéAmuf ? 1f fine; Agtif if 
Aoitvoe é nÁ SéAmuf . An mo An 
CAtAoifi nS An teAt)Att? 1f mo 1 
r>fAt). An feAfijt teAC 3^ e>ó1 ^5 e 
ná t)éA|ttA ? 1f F&átqt'tiom SAetntge. 
1f rnAit An t)tiACAitt tfi. ceAóc xxxyiii. 

f eAn if fine Las if tAige 
uftom if ctttume x>eAf if T)eife 

Cá Ajtu Agtif peAt)Ai\ Agtif SeAg^n 
i n-A feAf Ath Ag An ceme. CÁ Ajtc 
feAn AStif Ájvo. Ca peAt)Ait nfof 
fitie Agtif niof Aoijvoe nA é • aCc if 3á 

é SeA$An An twAóAitt if fine Aguf 

1f A01|V0e ACA. tlí tlé AftC Atl t)UACAlU 

if tÁiT^e ; if é An t)tiAóAiU if tAise' 
AgUf if Oige aca é. Ca teAttAjt jtAf 
Aguf teAt)At\ t)tnt)e Agnf teAttAfi 50f\m . 
A|t An ti|\tA|t. 1f é An teAttAfi gtAf 
An teAt)A|i if tnó A^uf An teAOAji if 
T>eife aca. 1f é An teAt)Aj\ 50|tm 
An teAt>A|\ if tti$A aCu ní fté An 
teAí)A]t if teitne é. 1f é An txxttA 
An jura if Uáme aua mf An rsoit, 
Agnf if é An miOAC An juro if T)tnt)e. 
11í Hé An pÁipéAjt An juro if utunrne ; 
íf é Ati juro if éADU|iiíime é. sséitín. 

t 1f t)eAf Ati tmAóAiU é SeAgÁti Ó 

T)tÍt)T)A. CA fé >Ó& £)t,1A*ÓAri T)éA5 

*o AOir Atioif Agtif tnorm f6 as mil 
^H f5 01 ^ 5^ 6 ^ c ^ 5^ e>ó1 ^5 e t)tAfUA 
A£ A AÚA1J1 aóu nít 3^ e>í)1 ^5 e ^t 1 ^ 
as a tti^tAi|\. Ca SeAgAti Ag pógunui 
5Aet)it5e mr Ati fEoit. ptiAifi fé 
t)UAif ó'n m^ l §ifuit\ TMa ttuvm Ajuf 

t)í t)flÓT) ITIÓfl Ajt A AtA1|\, Cá 

t)6At\r)t\ÁtAi^ 05 as SeA$^n. p^ó- 
|iAic if Ainm x)ó. An CéAt) t& 
CtiAit) fé Afi rgoit t)f longtiAt) rttóft 

A1fL í)f CÓUA t>6A5 *OeAf AgUf t)Oí1A 

t)Sn Aitt. t)T tíiÁtA Aige pjteifm, 
Agtif mf Ati mÁtA t)í teAttAji ^stif 
AtUn Ajtif im. 

M C6 .tié Ati tDUACAittín ^oeAf f^o 
acá teAC, a SeA$Áin ? " At\f' Ati 
tnÁi§ircii\. "1f é feo pÁt>|tAic/ f 36 

Aj\tw SeAgÁn. " CéAT) pÁHxe fiórhAU, 
a pAójtAic," Ajtf' An niAijifuifi, Aguf 
T)0 CfiAit fé tArh teif. Do UU5 f© 
ut>AU, tnófi t)eA|\5 Ajtif peAnn v^^^ 
•óó. 

" 50 JlAlt) triAit asau," Ajtr^ 

PAÓ|tA1C t 

" Agtif ua SAetnt^e as pAt>t\Aic, ,r 
Afir' An mAi$ifui|t. 

" Ca," AfifA SeA$An, u A5tif ^5 
bftíjiT) r>eA5 a^a ^5 t)Aite. M 

T)o rhot Ati mAigifuit\ pAt>ttAic 50 
mó]t. 

A5 Ati t>ó t)éA5 a Ctó5 trí ocriAp-Ajt 
pAt>fiAic. TD^ofSAit SeASAn An 
mÁtA Ajtif *oo t.05 f é Atn aó An c-AfiAn 
Agtif An c-itn. t)í tmTOéAt t>Ainne 
1 n-A rhÁlA péiti aj SeAjAn Ajtíf ttij 

fé T>0 pAt)|\A1C 6. tltlAlfl A-CtJAlt> 

fé At)Aite trmnir f é /o'a AtAifi Ajuf 
-o'a rhAtAifi 5AC |\tJ-o pA*n rsoit. 3U5A1U 5^5- 

3ti5Aití 5^5 

Ca rroéAtiAi'ó mé tieAD ? 
tTIÁ jním ir,f aíi At)Airm í 

C£ rvoéAriAit) m é tieAO > 

5tí5Aití 5135 

Cá rroeAftAit) tné rieAT) ? 
XX) S gtiírn 111 f ^n te^Ajt I 

JJecfoAii) ah 5<\t)At\ T ; 

Cá troéAHAit) tné tie<yo ? 

5H5A1U 5U5 

Ca rroeAtiAit) mé neAt) ? 

rriA 5111m mf ah fu^rs * 

JeOftAVÓ A11 C-IAfS í ; 

1f 5^5A1U 51I5 

CÁ tiT)éAiiAit) mé tie<vo ? 38 

CÁ rroéAtiAit) me neAT) ? 
triÁ gním nip An reAó í 
^eoGAit) aíi tteAó í ; 

Ca nDéAnAit) me neAt> ? 

Ca niDCAnAit) me ne<vo ? 
TTIa gním mp An scjtó f 
^eottAi'ó An t)0 f ; 

Ca n-oéAtiAit) me ne^D ? 

3ti5AiU 5135 

CÁ n'oeAnAtt) me neAt) ? 
ÍTIa gnim mf An umje í 

3eot)Ai-ó An tAOg í ; 

Cá nx)eAnAiTi me neAt) ? 

" An C14ÓÓ5 " le ceat) ó'n Voctóm, ^t)Aile, home. 
At)Ainn, /., a river. 
a 5 , v at. 

&5Am, at me. 
a^ac, at thee. 
4159, at him. 
Aice, at her. 
Aintn, m., a name, 
Ag t>ut, going. 
A5 ueAcu, coming. 
Am ac, out (motion) 
Amyig, outside. ^ 
AtriÁm, only, alone. 
Atmfoin, then. 
At>oir, now. 
aots, one. 
Aoibirm, pleasant. 
AOf, age. 
A^Áti, w.j bread. 
A]t bit, at all. 
Atro, high, tali 
AfAl, m., an ass. 
at:á, who is, which is, 
ACAif<, m., a father. 

t>Á"o, w., a boat. 
bAinne, m., miiK. 
bAite, m., a town. 
bÁifín, m., a basin. 
bAilA, w., a wall. bÁn, white. 
beAC, /., a bee. 
beAS, small. 
beAn, /., a woman, 
biorsti, is (habitually )^> 
bibfiÁn, m., a pin. 
btAfCA, fluent, tasty. 
bliA-ÓAn, /.,» a year. 
bo-OAfi, deaf. 
hótiA, m., a collar, 
botvo, m., a table, 
bof , /., palm oí Jiancfr 
bofCA, m., a box, 
bttif , break, 
bfiirxe, m., trousers, 
bttó-o, ra,, joy. 
byes, /., a shoe. 
btíACAili, m., a bo^' 
buAil, beat. 
buvoéAt, m., a bottle 
btaroe, yellow. 

CÁ r where. 
CAtUn, m.. a girl. 
CAitc. /., chalk. 
CAtn, crooked. 
CAipfn, tn., a cap. 
CAinnc, talk, 
caic, throw, spend, 
capaII, m., a horss^ 40 cáhji, m., a car. 
cÁftcA, m. % a card. 
CA-púp, m., a hammer. 
cau, m., a cat. 
cacaoi^, /•> a chair, 
cé, who. 

céoro, first, hundred. 
ceariA, already. 
ceAnii, m., one, a head. 
céA[\-o ; what. 
ceAtinu!5, buy. 
•eipin, m., a match. 
ctÁ;t-T>ub, m., a black- 
board, 
clé, left. 

CÍ05, m., a clock. 
cluAf, /., an ear. 
cr»Aipe, m., a button. 
•coinneAl, /., a candle, 
eoijtce, m. t oats. 
tovc\ t as. 
cof, /., a foot. 
cor: a, m., a coat. 
eo^cÁn, m., a pot. 
cjtAit, shake. 
cttúif5Ín, tn., a jug. 
ctto, m. t a pig-sty.- 
cy, /., a hound. 
£tJAix>, went. 
cuift, put, send. 
cupÁn, m., a cup 

T>a, two. 

TíéAn, do, make. 

^BeAr»bttÁtAi|i, m., a brother. ■oeAH5, red. 

•oeAf, nice, right. 

■oeiji, says. 

T>eoc, m. t a drink, 

■oiol, sell. 

•ofyeAc, straight. 

•00m, to me. 

■otiic, to thee. 

■oó, to him. 

■01, to her. 

x)oua, bad. 

T)onn, brown. 

•ootiAf, m., a door. 

•oofin, m., a fist. 

•0|\tnrn, m., a back. 

"ouAif, /., a prize. 

x)\ii-oín, m., a short pipo. 

■oún, a fort ; close (v.). 

eA^ocftom, light. 
é-\ws, rise up, get up. 

■pÁ, under. 

pA-OA, long. 

PÁ5, leave. 

pÁilce, /., welcome. 

péac, see. 

peA|i, m., a man. 

jMA-óÁm, wild. 

pfoeos, /•» a * m whistle. 

pitt, fold, return, 

jMlteA-o, m., a shawl. 

f\on, m. } wine. 

t?iorm, fair. 

pocAl, m. t a word. 4i ^ó-o, m., a sod. 
fOfS'Ait, open. 
f»|ieifin, also. 
ftatnneós, /., a window. 
ft»A]t, cold, 
puttt, under me. 
fúz, under thee, 
f aoi, under him. 

^pt3A1|t, got. 

^adaji, m.t a goat. 
jjAtriAiti, m., a calf. 
SattoaI, m., a_gaader. 
gAf ú|t, m., a little boy. 
5é, /., a goose. 
5ÓAJ1, sharp. 
geA^f, short. 
&eooAi-ó, will get. 
51AÍÍ, m., jaw. 
51-0, although. 
glAC, take. 
glAti, clean. 
glAf, green. 
Stun, /., a knee, 
griim, I do, make. 
go^m, blue. 
50 \\-c, m., a field. 
50 -oeiTTiin, indeed. 
50 T3ci, to, until. 
50 teóp, a great deal. 
5ttÁtvoA, ugly. 
5ttuA5, /., hair. 
gyriA, #*., a dress. 

ÍIaUa, w., a hall. 
háZA, m.. a hat. Iao, them. 

iAf5, m., a fish, 

roift, between. 

\m, m. r butter. 

tn-oé, yesterday. 

innif, tell. 

iori5nA-ó, m. t wonder. 

if Aoitfoe, higher, highest. 

if -oeife, nicer, nicest. 

if t>tnSe, blacker, blackest. 

if feÁpp, better, best. 

if tAige, weaker, weakest. 

if teitne, wider, widest. 

if lugAi smaller, smallest, 

if fine-, older, oldest. 

{feat, low. 

ifceAé, in (motion). 

ifog, inside. 

tÁ, m. t a day. 
ÍAOAiti, speak. 
lÁvoif., strong. 
IA5, weak. 
tÁTh, /., a hand. 
VattiPa, m., a lamp. 
tÁn, full. 
ÍA05, m., a caii. 
iAf, light. 
te, with. 
VeA5, knock. 
téig, read. 
leACAii, broad, 
teiajt, /., a letter, 
iiom, with me. 
leAC, with thee. 42 leif, with *>n. 
iéi, with her. 
liof, m., a mound 
lion, fill, 
linn, m., a pool. 

mÁ, if. 

tnAvoe, m., a stick. 

mÁlA, m., a bag. 

niAol, bald. 

tnÁtAit», /., a mother, 

mé, I, me. 

roéA-o, m., much, many. 

me^F, /., a finger. 

moji, big, large. 

roue, /., a pig. 

flAC, is not. 
sÁp, did not. 
neAt), /., a nest. 
*\$ heA"ó, no. 
tííof AOijvoe, taller. 
n\oy bÁine, whiter. 
afof p-tiroe, longer, 
«iof 5io^t^A# snorter, 
tifof teitne, wider, 
fiiof triAOite, blunter. 
tifof c|AtJitn© heavier. 
tftsAÓ, new. 

ObAiji, /., work. 
©c^Af, m., hunger» 
és, young. 
61, drink. 
©ÍAfln, m. t wool, ó'n, from the. 
ot^S» f., a thumb. 
o|tm, on me. 
ope, on thee. 
oti|iA, on them. 

pÁipéAf, m., a paprr. 
peAnn, m., a pen. 
peAnn-UiAi-oe, m., a lead 

pencil. 
piATi, /., a pain, 
picctiifi, m., a picture, 
pitismti, /., a penny. 
p'opA, m., a pipe. 
pócA, m., a pocket, 
poll, m., a hole, 
punt;, *»., a pound. 

tti^fS» a marsh, a moor, 
ptjg, caught. 

SÁI, /., a heel. 

fé, he, six. 

reAf, stand. 

feAcrrriAiti, /., a weeks 

fe Ati, old. 

féro, blow. 

feo, this. 

fin, that. 

fgiAu, /., a knife. 

f5ioból, m., a barn. 

f5iUir.5, /., a shilling. 

f50il, /., a school, 

fgól, scald 
wmm 


g§ 


ceal^wt., a ho» 


HBP5**-' 
cemo,**/., a fire^j 


fw^^7 a rod. 
cinneAf, sickness» ™ 


fmi5, /., a chin. 
ctti, w., tongs. 


folAf, tn., light. 
cog, take. 


rpAftAn, m„ a purse 
cob ac, m., tobacco. 


fpeAt, /,, a scythe. 
coil, will. 


rpéAft» /., sky. 
cofAij, first ; begin (v ] 


rt«Ati, w., a bridle. 
cpi, three ; through. 


fttóti, /., a nose. 
c^om, heavy. 


rxót, m., a stool. 
c6, thou. 


furo, sit. 
**5» gave. 


full, /., an eye. 
ctitÁti, tn., a kettle. 


f^ifce, tn., a flail. 
Uati, m., a lamb. 


CADAif , give. 
tibAtl, m., an apple 


CA|tc, thirst. 
mt«|ti, on her. 


ce, hot. 
ttt^Áft, m., a floor. 


céAi 


d, /., a string. £5 nr 
gOSTON COLLEGE 

,C3 

Catain, Peadar. Author Ce ac ta s g oi 1 e: nniri a Title 

ha on; 8th ed, vj L^jC^f^vw BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same. r ^fejt. **sm*. 
i Z&Q Mfttft*